פיינע נייעס – מאנטאג תצוה, ו’ אדר תשע”ט

<table id=”templatePage” border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #FFFFFF;”>
<tr>
<td align=”center” style=”font-family: helvetica;border-collapse: collapse;”>
<!– Begin page –>
<div style=”height:8px;line-height:8px;font-size:8px;”> </div>
<!–[if mso]>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”600″>
<tr>
<td>
<![endif]–>
<!– Pre-header –>
<table id=”templatePreheader” border=”0″ cellpadding=”15″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #103561;” width=”100%”>
<tr>
<td align=”left” class=”preheaderContent” style=”border-collapse: collapse;”>
<div style=”color: #FFFFFF;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-style: normal;font-weight: normal;font-size: 12px;line-height: 100%;text-align: left;”><a href=”*|ARCHIVE|*” target=”_blank” style=”color: #FFFFFF;font-weight: normal;text-decoration: none;”>View online</a> | <a href=”*|FORWARD|*” target=”_blank” style=”color: #FFFFFF;font-weight: normal;text-decoration: none;”>Forward</a></div>
</td>
<td style=”padding: 15px;border-collapse: collapse;”>
<a href=”http://www.jpnewsny.com/” target=”_blank”> <img align=”right” alt=”JPUpdates Logo” border=”0″ height=”16″ src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/f77e71a5-eb70-4b7d-b373-02b288516957.png” style=”display:block” width=”90″></a>
</td>
</tr>
</table>
<!– Pre-header End –>
<!– Header –>
<table id=”templateHeader” border=”0″ cellpadding=”15″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #F2F3F5;” width=”100%”>
<tr>
<td style=”padding: 15px;border-collapse: collapse;”>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;” width=”100%”>
<tr>
<td align=”left” class=”headerContent” style=”border-collapse: collapse;”>
<div style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 12px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 150%;text-align: left;”><div style=”text-align: left;color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 12px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 150%;”><strong><span style=”font-size:16px”>מאנטאג תצוה – ו’ אדר תשע״ט<br>
February 11, 2019</span></strong></div>
</div>
</td>
<td style=”border-collapse: collapse;”> <img align=”right” alt=”JPUpdates Logo” border=”0″ height=”60″ src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/2e489848-1418-4e70-9781-4801598223b3.png” style=”display:block” width=”132″>
</td>
</tr>
</table>
<div style=”height:20px;line-height:20px;font-size:20px;”> </div>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-top: 1px solid #171414;border-collapse: collapse;”></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!– Header End –>
<!– Main Content –>
<table id=”templateBody” border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #fafafc;” width=”100%”>
<tr>
<td align=”center” style=”border-collapse: collapse;”>
<!– Full Width Image Module –>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Category Divider” mc:repeatindex=”0″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”> <img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/ff816dc6-1bff-4c60-98d2-b3eb70e72d38.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:75px;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Content Divider” mc:repeatindex=”1″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”> <img alt=”Content Divider” border=”0″ src=”https://gallery.mailchimp.com/53cba1b139099d708eb5d4bb0/images/3ea63934-5c03-4f41-a6ac-ca22f307ca53.png” style=”background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:20px;max-width:564px;width:100%” width=”564″>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”2″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><a href=”https://www.rebmeir.org/auction/prizes” target=”_blank”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/e42c59ab-14b4-479b-bf86-5448ac2bdefb.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”></a>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Content Divider” mc:repeatindex=”3″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”> <img alt=”Content Divider” border=”0″ src=”https://gallery.mailchimp.com/53cba1b139099d708eb5d4bb0/images/3ea63934-5c03-4f41-a6ac-ca22f307ca53.png” style=”background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:20px;max-width:564px;width:100%” width=”564″>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Category Divider” mc:repeatindex=”4″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”> <img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/3bb117c8-d101-4fd4-b2cb-c9049ef44a98.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:75px;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”5″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/2fb702e9-4922-4c48-a56b-bca1095b7a33.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Boxed Text” mc:repeatindex=”6″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;” class=”bodyContent”>
<table class=”boxedbg” border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #FFFFFF;” width=”100%”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”>
<div><p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>אונגארן: פאמיליעס מיט מער פון פיר קינדער דארפן נישט צאלן קיין שטייער</span>דער אונגארישער רעגירונג האט דורכגעפירט א שטייער רעפארם אונטער וועלכע משפחות מיט פיר קינדער און מער וועלן זיין גענצליך פטור פון צאלן שטייערן, אין צוגאב צו הילף וואס זיי וועלכע נאך קריגן פון די רעגירונג.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>דאס איז א טייל פון א ברייטערע פרואוו פון די רעגירונג צו באקעמפן די א דעמאגראפישע זארג אז ווייסע אייראפעאיער ווערן א מינאריטעטן אין אייראפע צוליב די דראסטיש נידריגע געבורט ראטע, און גלייכצייטיג די מאסן עמיגראציע פון מיטל מזרח לענדער און אפריקע.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>אויסער דעם שטייער פארציכטונג, וועט אויך יעדע פארפאלק וואס האט חתונה זיין בארעכטיגט צו א הלוואה פון 36 טויזנט דאלער צו קויפן א דירה, און וועלן האבן צענדליגע יארן עס צו צוריקצאלן אן קיין פראצענטן.<br>
</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>דייטשלאנד באנייט וועלטס גרעסטע שפיאנאזש קאמפלעקס</span>די דויטשע קאנצלערין אנגעלע מערקעל האט נעכטן באנייט – אין די אנוועזנהייט פון איר רעגירונג און שפיאנאזש הויפטן – די שפאגל נייע הויפטקווארטירן פאר די דייטשע שפיאנאזש דינסט, א קאמפלעקס וועלכע האט אפגעקאסט איבער אנדערהאלבן ביליאן דאלער צו בויען, און שפרייט זיך אויס אויף א גיגאנטישע שטח פון איבער 64 אקערלאנד.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>די דעטאלן פון די געביידע און וויאזוי עס וועט גענוצט ווערן ווערט געהאלטן א סוד, מערקעל האט אין אירע באמערקונגען אונטערגעשטראכן אז די נייע טעכנאלאגישע וועלט פאדערט גאר פארגעשריטענע שפיאנאזש מיטלן צו באקעמפן פיינטליכע עלעמענטן אין דייטשלאנד און אין אויסלאנד.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>דער געביידע וועלכע זיצט אין צענטער פון בערלין איז דער וועלטס גרעסטע שפיאנאזש קאמפלעקס, און וועט דינען אלס דער היים פון דער בי-ענ-די שפיאנאזש אגענטור מיט אירע זיבן טויזנט ארבעטער, דייטשע באאמטע זאגן אז איר הויפט מיסיע איז צו באעקעמפן טעראר און סייבער פארברעכנס.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”> </p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>איראן פייערט 40 יאר זינט די איסלאמישע רעוואלוציע</span>מיליאנען איראנער האבן זיך באטייליגט אין די לעצטע טעג אין עפנטליכע פאראדעס און מארשן צו פייערן די פערציגסטע יארטאג פון דעם איסלאמישן רעוואלוציע אין וועלכע דער אייאטאלע כומעיני האט אומגעווארפן דעם רעזשים פונעם שאך און געגרונדעט דעם איסלאמישע רעזשים וואס געוועלטיגט ביז היינט איבער איראן.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>דער יעצטיגער אייאטאלע כאמינאי האט זיך געלאזט הערן ביי די געלעגנהייט און געשיקט ווארנונגען צו אמעריקע און מדינת ישראל, צווישן אנדערע האט ער געזאגט ״מיר זאגן טויט צו אמעריקע, אבער מיר מיינען נישט דעם אמעריקאנער פאלק, מיר מיינען טראמפ, פאמפעאו, און באלטאן״.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>גלייכצייטיג האבן טויזנטער איראנער געעפנט א קאמפיין אויף סאציאלע מידיע צו פראטעסטירן דעם רעזשים, פילע פון זיי האבן ריזיקירט זייער זיכערהייט מיט׳ן שרייבן ״טויט צו כאמינאי״ און ענליכע אנטי-רעזשים סענטימענטן.<br>
</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>עגיפטישער פארליאמענט גרייט אן דעם באדן פאר על-סיסי צו ווערן א דיקטאטור</span>דער פארליאמענט אין עגיפטן האט אנגעהויבן אנגרייטן א געזעץ וועלכע ווערט פארלענגערן דעם טערמין פונעם עגיפטישער פרעזידענט עבאד פאטח על-סיסי וועלכע האט ביים זיך ענדיגן אין 2022 אונטער די יעצטיגע קאנסטיטוציע, אבער פאר א דיקטאטור ווי על-סיסי איז דער קאנסטיטוציע בלויז א טעכנישע שוועריגקייט און ער האט באפוילן די לעגיסלאטיווע פירער אינעם פארליאמענט צו טוישן דאס געזעץ.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>על-סיסי האט געדינט אלס מיליטערישער פירער און האט אראנזשירט דעם פוטש קעגן דעם דעמאקראטיש ערוויילטער מוכאמאד מורסי, און זינט דאן טוט ער צעמענטירן זיין מאכט מיט אלע מיטלען, אריינגערעכנט אומברענגען און פייניגען קעגנער, און ארעסטירן פאליטישע אפאזיציע פיגורן.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>על-סיסי זאגט אז דאס איז נויטיג וויבאלד ער דארף ענדיגן די מיסיע פון באקעמפן אייסיס. אבער שטייענדיג אכט יאר נאך די עגיפטישע רעוואלוציע וועלכע האט אומגעווארפן די רעזשים פון מובאראק קוקט אויס אז עגיפטען וועט ווידער פארוואנדלט ווערן אין פולשטענדיגע דיקטאטורישע רעזשים.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”15″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;” width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Ads” mc:repeatindex=”7″>
<tr>
<td align=”center” style=”padding: 15px;border-collapse: collapse;” width=”300″> <a href=”http://kosherluckytours.com/” target=”_blank”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/0b7ec3ef-f7cc-43d3-835a-67134132b3a5.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;display:block;height:auto;max-width:250px;width:100%”></a>
</td>
<td align=”center” style=”padding: 15px;border-collapse: collapse;” width=”300″> <a href=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/files/3a79ed09-d5f2-439f-84c7-c09a0e7c738f/Base_ad2_1_with_scan_1_.pdf” target=”_blank”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/f831692e-5b55-4df2-bf08-e5880961e670.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;display:block;height:auto;max-width:250px;width:100%” width=”250″></a>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Content Divider” mc:repeatindex=”8″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”> <img alt=”Content Divider” border=”0″ src=”https://gallery.mailchimp.com/53cba1b139099d708eb5d4bb0/images/3ea63934-5c03-4f41-a6ac-ca22f307ca53.png” style=”background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:20px;max-width:564px;width:100%” width=”564″>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Category Divider” mc:repeatindex=”9″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”> <img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/5b8678a6-6fae-4fe2-8469-1ac94b5b1055.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:75px;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”10″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/a1d3a142-cfbb-45e8-8098-1a660a1427c7.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Boxed Text” mc:repeatindex=”11″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;” class=”bodyContent”>
<table class=”boxedbg” border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #FFFFFF;” width=”100%”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”>
<div><p class=”bodyContent” dir=”rtl” style=”text-align: justify;color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>דעמאקראטישע פריימערי פארמעסט ווארימט זיך אן מיט פרישע קאנדידאטן</span></p>

<p class=”bodyContent” dir=”rtl” style=”text-align: justify;color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>אין די לעצטע פאר טעג האבן צוויי ערנסטע דעמאקראטישע קאנדידאטן פארמאל געעפנט זייער פרעזידענטליכע קאמפיין פאר די דעמאקראטישע פריימעריס. הויפטזעליך די צוויי סענטארקעס אליזאבעט ווארען פון מאסעטשוסעס, און עימי קלאבוטשאר פון מינאסאטע.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>ווארען און קלאבוטשער זענען ביידע מער מיטלשטרעמיגע קאנדידאטן, וועלכע ווערן באטראכט אלס מער צענטריסטיש ווי די אנדערע קאנדידאטן, אבער קלאבוטשאר האט א רעפוטאציע פאר׳ן זיין אומפארטייאישע אויף פילע אנלעגנהייטן, און ווארען האט זיך געשאפן א רעפוטאציע אלס שטארקע קעמפערין פאר רעגולאציעס אויף די בענק און פינאנציעלע אינסטיטוציעס.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>דערווייל האבן שוין 15 קאנדידאטן דערקלערט אז זיי לויפן אין די דעמאקראטישע פריימעריס, 9 פון זיי וועלכע ווערן באטראכט אלס ערנסטע קאנדידאטן וועלכע האבן א שאנס צו געווינען, דאס נעמט אריין אויסער די אויבנדערמאנטע, סענאטאר קארי בוקער, סענטארשע קירסטין דשיליבראנד, דשוליאן קאסטרא, און סענאטארשע קאמאלע העריס.<br>
</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>געשפרעכן איבער גרעניץ וואנט פאלן צוזאם</span></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>טראץ אפטימיסטישע באריכטן וועלכע זענען געקומען פאריגע וואך פון די רעפובליקאנער פארשטייער אין די געשפרעכן איבער אן אפמאך צווישן ביידע פארטייען צו דורכפירן א בודזשעט מיט גרעניץ זיכערהייט, קומען אבער אפיר באריכטן אז די געשפרעכן זענען דערווייל אדורכגעפאלן און ביידע זייטן זענען געבליבן פארפאנצערט אין זייער שטעלונגען.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>אין א פרואוו צו באנייען די געשפרעכן וועט היינט פארקומען א זיצונג צווישן הויכע מיטגלידער אין די אפראפריעשינס קאמיטע, קאנגרעסלייט ניטא לאווי פון ניו יארק און פעטריק ליהי פון ווערמאנט פונעם דעמאקראטישן זייט, און קעי גראנגער פון טעקסאס און ריטשארד שעלבי פון אלאבאמא אויף די רעפובליקאנער זייט.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>די יעצטיגע שטרויכלונג איז נישט איבער דעם גרעניץ וואנט נאר איבער די צאל טורמע צעלן פאר אימיגראציע ארעסטאנטן, דעמאקראטן אנטזאגן זיך צו העכערן די צאל טורמע צעלן זאגנדיג אז דאס וועט פירן צו לענגערע ארעסט טערמינען פון אומלעגאלע אימיגראנטן. אויב די זייטן קומען נישט צו א פארשטענדעניש קען דאס פירן צו א פרישע שאטדאון דעם פרייטאג.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”> </p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>קאליפארניע רופט צוריק אירע טרופן פונעם מעקסיקאנער גרעניץ</span>דער קאליפארניער דעמאקראטישער גאווערנער געווין ניוסאם האט געמאלדן אז ער וועט אונטערשרייבן אן עקזעקיוטיווער באפעל צו צוריקרופן די 360 קאליפארניער טרופן פון די נאצינאלע גווארדיע וועלכע זענען געשיקט געווארן צום גרעניץ מיט מעקסיקא דורך די פענטאגאן. גייענדיג דערמיט אין די פוסטריט פונעם גאווערנער פון ניו מעקסיקא וועלכער האט מיט עטליכע טאג צוריק געמאלדן דאס זעלביגע.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>ניוסאם האט געזאגט אז ער איז נישט גרייט דערצו אז די קאליפארניער דיוויזיע זאל שפילן א טייל אין דעם ״פאליטישע טעאטער״ און באשולדיגט די פענטאגאן אין שפילן פאליטיק, און העלפן דעם פרעזידענט שאפן פאניק איבער א ״פאבריצירטע קריזיס״ און אז די זעלנער האבן אייגענטליך נישט וואס צו טון ביים גרעניץ</p>

<div dir=”rtl” style=”text-align: justify;”><meta charset=”utf-8″></div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”12″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><a href=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/files/26912331-455f-48b7-a7f6-153936c0838a/JB_New_8.5x11_3_.pdf” target=”_blank”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/1d6c2cc5-f743-442f-8d8a-dd012a38d89a.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%” width=”600″></a>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Content Divider” mc:repeatindex=”13″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”> <img alt=”Content Divider” border=”0″ src=”https://gallery.mailchimp.com/53cba1b139099d708eb5d4bb0/images/3ea63934-5c03-4f41-a6ac-ca22f307ca53.png” style=”background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:20px;max-width:564px;width:100%” width=”564″>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”14″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><a href=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/f4c92ce6-47d8-468e-8e4d-6bde51e987b8.gif” target=”_blank”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/02e5cd75-11a3-4017-94cb-ebdd7a200039.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”></a>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Content Divider” mc:repeatindex=”15″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”> <img alt=”Content Divider” border=”0″ src=”https://gallery.mailchimp.com/53cba1b139099d708eb5d4bb0/images/3ea63934-5c03-4f41-a6ac-ca22f307ca53.png” style=”background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:20px;max-width:564px;width:100%” width=”564″>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”16″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/b58950bd-f79f-471b-8748-d53e41455851.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”17″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/241c84ef-1381-4a9e-af31-e550ad53a334.png” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Boxed Text” mc:repeatindex=”18″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;” class=”bodyContent”>
<table class=”boxedbg” border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #FFFFFF;” width=”100%”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”>
<div><p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>דעמאקראטישע קאנגרעספרוי פארדאמט איבער אנטיסעמיטישע באמערקונג </span> לעגיסלאטיווע פירער פון ביידע פארטייען אין קאנגרעס האבן ארויסגעגעבן א געמיינזאמע פארדאמונג קעגן די דעמאקראטישע קאנגרעספרוי אילהאן אמאר פון מינאסאטע, און איר באשולדיגט אז אירע באמערקונגען קעגן די עיפא״ק לאבי און די טראדיציאנאלע שטיצע פון אמעריקע פאר מדינת ישראל קלונגט אנטיסעמיטיש.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>דאס קומט נאכדעם וואס די קאנגרעספרוי האט געזאגט אז די אומפארטייאישע שטיצע אין קאנגרעס פאר די אנטי-באיאקאט געזעץ וועלכע באשיצט מדינת ישראל איז א רעזולטאטן פון ״בענדשאמינ׳ס״ – וועלכע איז א צונאמען פאר׳ן הונדערט דאלער ביל  – וואס קאנגרעסלייט באקומען פון עיפא״ק.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>דאס האט אויסגערופן אויפברויז ביי אידישע ארגאניזאציעס וועלכע האבן אנגעוויזן אז עיפא״ק טוט נישט ביישטייערן צו פאליטישע קאמפיינען, און אז דאס באשולדיגן אז אידן האבן אומפרפארציאנעלע איינפלוס צוליב געלט קלונגט ווי אן אנטיסעמיטישע קאנספיראציע, די דעמאקראטישע פירער פון קאנגרעס נענסי פעלאוסי האט אין א סטעיטמענט פארלאנגט פון אמאר זיך צו אנטשולדיגן.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>אמאר האט אין א סטעיטמענט געשריבן ״אנטיסעמטיזם איז א ריכטיגע געפאר, און דעריבער וויל איך מיך באדאנקן פאר מיינע אידישע פריינט וואס לערנען מיר איבער די שוידערליכע היסטאריע פון אנטיסעמיטיזם, איך האב קיינמאל נישט געמיינט צו נוצן א טערמין וואס באליידיגט אידן, איך טו מיך אומצוויידייטליך אנטשולדיגן״.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”> </p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>צוויי אידישע פרויען אומגעקומען אין שוידערליכע באס עקסידענט</span> א שוידערליכע באס עקסידענט האט פאסירט דעם זונטאג אין וועלכע דער באס ״נומער 304״ וועלכע פארט צווישן מודיעין עילית-קרית ספר און הר נוף האט זיך איבערגעקערט אויפ׳ן שאסיי 443, און צענדליגע זענען פארוואונדעט געווארן און צוויי פרויען זענען אומגעקומען.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>דער באס רוט סערווירט די חרדי׳שע באפעלקערונג אין די צוויי שטעט, און דער באס איז געווען אנגעפולט מיט חרד׳ישע פאמיליעס, די צוויי אידישע פרויען זענען פון די חשובע פאמיליעס ראזן און גוטמאן פון מודיעין, און דער טראגעדיע האט געברענגט שטארקע טרויער און שאק ביים חרדי׳שן ציבור אין ארץ ישראל.<br>
<br>
<u><strong><a href=”https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=S1xXcrIYQ2U” target=”_blank” style=”color: #25b1f1;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>ווידיאו </a></strong></u></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”19″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><a href=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/6edbe736-50be-4909-b0fd-574de362df79.jpg” target=”_blank”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/6edbe736-50be-4909-b0fd-574de362df79.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”></a>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”15″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;” width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Ads” mc:repeatindex=”20″>
<tr>
<td align=”center” style=”padding: 15px;border-collapse: collapse;” width=”300″> <a href=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/files/4ee914d6-b95e-4c68-a463-a90df2c739f9/Asisa_Time_8.5×11.pdf” target=”_blank”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/e66775a5-c775-472f-b0ff-b7658520646c.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;display:block;height:auto;max-width:250px;width:100%”></a>
</td>
<td align=”center” style=”padding: 15px;border-collapse: collapse;” width=”300″> <a href=”http://www.mefoarjudaica.com/” target=”_blank”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/40167141-61bd-4c97-8756-0969bacc238e.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;display:block;height:auto;max-width:250px;width:100%”></a>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Content Divider” mc:repeatindex=”21″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”> <img alt=”Content Divider” border=”0″ src=”https://gallery.mailchimp.com/53cba1b139099d708eb5d4bb0/images/3ea63934-5c03-4f41-a6ac-ca22f307ca53.png” style=”background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:20px;max-width:564px;width:100%” width=”564″>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Category Divider” mc:repeatindex=”22″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”> <img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/eae8fad2-c284-4447-b32f-6c66db99bef4.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:75px;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”23″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/371f6410-cb6b-4c8c-912e-202e5d283ab3.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Boxed Text” mc:repeatindex=”24″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;” class=”bodyContent”>
<table class=”boxedbg” border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #FFFFFF;” width=”100%”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”>
<div><p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>צופרידנהייט ראטע פון גאווערנער קאומא רעקארד נידריג</span>פרישע אנקעטעס פון סייענע פאול צייגן אז די צופרידנהייט ראטע פון גאווערנער קאומא צווישן ניו יארקער איינוואוינער איז ביים נידריגסטן פונקט סיי ווען, מיט בלויז 43% פון ניו יארקער וועלכע זאגן אז זיי זענען צופרידן פון זיין ארבעט קעגן איבער פופציג פראצענט וועלכע זענען אומצופרידן פון זיין ארבעט אלס גאווערנער, דאס איז א דראסטישע טראסק פון יאנואר ווען זיין צופרידנהייט ראטע איז געשטאנען ביי 51%. דער זעלבער אנקעטע צייגט אויך אז ניו יארקערס גלייכן נישט צו שטארק זייער סענאטאר טשאק שומער וועלכער געניסט פון א צופרידנהייט ראטע פון 47%, היבש נידריגער פון די 53% וואס ער האט געהאט אין יאנואר.<br>
</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>נייע האוזינג אויפזעערקע ציט זיך אריין אין פאבליק האוזינג</span> דער ניי-נאמינירטע דירעקטאר פאר האוזינג פאר ניו יארק וועלכע איז נאמינירט געווארן דורך פרעזידענט טראמפ האט געזאגט אז זי וועט זיך היינט אריינציען אין א דירה אין איינע פון די פאבליק האוזינג פראדשעקס כדי צו פארשטיין און שפירן אויף די אייגענע הויט די פראבלעמען וואס פלאגן דעם סיסטעם. לין פעטאן וועלכע וואוינט יעצט אין א לוקסעריעזע אפארטמענט אין די טראמפ טורעם אין מאנהעטען איז נאמינירט געווארן דורך פרעזידענט טראמפ מיט וועמען זי פארמאגט א פערזענליכע פריינטשאפט, און זי פאשפרעכט צו ברענגען ארדענונג אין דעם געפלאגן אגענטור.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”25″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/c732fd8d-1664-410e-81af-ee1e6de839b6.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Boxed Text” mc:repeatindex=”26″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;” class=”bodyContent”>
<table class=”boxedbg” border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #FFFFFF;” width=”100%”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”>
<div><div dir=”rtl” style=”text-align: left;”><span><strong>    </strong></span></div>

<div dir=”rtl”><strong>_</strong><span><strong><u>CADPLAN</u>                                                                                                <br>
architectural drafting and design service Call 929-276-5460</strong></span><br>
<strong>_______________________________________________</strong>______<br>
<br>
<img data-file-id=”1231929″ height=”29″ src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/a98393b0-ab7f-4aaa-b5b2-861d944b1102.jpg” style=”border: 0px ; width: 100px; height: 29px; margin: 0px;” width=”100″><br>
New LLC, LLC Publishing, Corporations, Nonprofits, Other Business filings, 1 Hour Service, Low Pricing, Call Now 845-579-5939 Email <a href=”mailto:admin@corpexinc.com” target=”_blank” style=”color: #25b1f1;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>admin@corpexinc.com</a><br>
_____________________________________________________<br>
<strong>The Catskill Guys<br>
<em>Serving you in the Catskills</em></strong><br>
– Snow plowing  –  Monitor your temperature – Wait for deliveries  <br>
– Open your doors – Check your job site – Messenger from city<br>
– Pay your tax right before the deadline – Handyman work <br>
– Arrange food for you for Shabbos – And much more!….<br>
טעקסט /רופט אשר יונה שטיינמעץ <br>
845-445-7473 <a href=”mailto:catskillguys@gmail.com” target=”_blank” style=”color: #25b1f1;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>catskillguys@gmail.com</a><br>
<strong><em>Just give us a call and you can consider it done!</em></strong><br>
______________________________________________________<br>
<br>
הערליכע שפילער פאר אלא אייער שמחות. <strong>חיים פרידמאן 718-213-1554</strong><br>
______________________________________________________<br>
<br>
מיר ערלעדיגן קרעדיט קארדס און ביזנעס לאונס פון 25,000 $  ביז א מיליאן דאלאר<br>
פאר %0 פראצענט אינטרעסט פון 12 ביז 21 חדשים / ווי אויך העלפן מיר בויען קרעדיט אין קרעדיט ריפעיר<br>
<u><strong>רופט 718-619-8684 צופרידענהייט גאראנטירט</strong></u><br>
______________________________________________________<br>
<br>
Boro Park Health Benefits company<br>
Seeks Responsible, Full time<br>
Bookkeeper & Office Assistant<br>
Email Resume to <a href=”mailto:Shmuel@unitedhealthadmin.com” target=”_blank” style=”color: #25b1f1;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>Shmuel@unitedhealthadmin.com</a><br>
_____________________________________________________</div>

<div dir=”ltr” style=”text-align: right;”><br>
<strong>FREE, through insurance</strong>. Compact electric breast pumps.<br>
LCD screen, battery operated,  as well as plug in option.<br>
Very quiet and discreet for utmost privacy. <br>
We call your DR for a prescription.  Ships free.<br>
One call does it all. 718-831-7634.<br>
Or text/email <a href=”mailto:compactpumps@gmail.com” target=”_blank” style=”color: #25b1f1;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>compactpumps@gmail.com</a><br>
_____________________________________________________<br>
<br>
<u><font color=”#000000″><strong>Tech </strong><font face=”verdana, sans-serif”><strong>support</strong></font><strong> for your office, </strong></font></u><br>
<font color=”#000000″>IT guy is available to do all of your tech support needs.</font><br>
<font color=”#000000″><font face=”verdana, sans-serif”>Including: </font></font>Buying <font color=”#000000″><font face=”verdana, sans-serif”>and </font></font>setting up new computers/other devices,<br>
software, networking, troubleshooting, and guidance.<br>
call or text 917-676-1860 or email <a href=”mailto:backdeskny@gmail.com” target=”_blank” style=”color: #25b1f1;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>backdeskny@gmail.com</a></div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!– Full Width Image Module End –>
<!– Article Boxed text Module –>

<!– Article Boxed text Module End –>
<!– Article text Module –>

<!– Article Boxed text Module End –>
<!– Simple Divider –>

<!– Simple Divider End –>
<!– Category Divider –>

<!– Category Divider –>
<!– Ad-box –>

<!– Ad-box –>
<!– Spacer –>
<!– <div style=”height:20px;line-height:20px;font-size:20px;”> </div>–>
</td>
</tr>
</table>
<!– Main Content End–>
<!– Footer –>
<table id=”templateFooter” border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #F2F3F5;” width=”100%”>
<tr>
<td align=”center” style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-top: 2px solid #eeeeee;border-collapse: collapse;”></td>
</tr>
</table>
<div style=”height:20px;line-height:20px;font-size:20px;”> </div>
<!– Footer Text –>
<table class=”footerBox” border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #FFFFFF;” width=”100%”>
<tr>
<td align=”center” style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;” class=”footerContent”>
<div style=”color: #656565;font-family: helvetica;font-size: 14px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 200%;text-align: center;”><strong>JP News</strong><br>
1471 55 St. Brooklyn NY 11219
<div style=”text-align: center;color: #656565;font-family: helvetica;font-size: 14px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 200%;”>info@jpnewsny.com<br>
<span style=”color:#FFFFFF”>Want to changehow you receive these emails?</span></div>

<div style=”text-align: center;color: #656565;font-family: helvetica;font-size: 14px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 200%;”><a href=”*|UPDATE_PROFILE|*” target=”_blank” style=”color: #202020;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>update your preferences</a> <span style=”color:#FFFFFF”>or</span> <a href=”*|UNSUB|*” target=”_blank” style=”color: #202020;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>unsubscribe from this list</a></div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<!– Footer Text End –>
<div style=”height:30px;line-height:30px;font-size:30px;”> </div>
<!– Social Media Icons –>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 149px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;” width=”100%”>
<tr>
<td align=”center” style=”border-collapse: collapse;”>
<a href=”https://twitter.com/jpnews_ny” style=”color:#171414;text-decoration:none;” target=”_blank”> <img alt=”Twitter” border=”0″ src=”https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/color-twitter-48.png” style=”display:block;font-size:12px;height:auto;line-height:24px;max-width:24px;width:100%” width=”24″></a>
</td>
<td align=”center” style=”border-collapse: collapse;”>
<a href=”https://www.facebook.com/jewishpolitical” style=”color:#171414;text-decoration:none;” target=”_blank”> <img alt=”Facebook” border=”0″ src=”https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/color-facebook-48.png” style=”display:block;font-size:12px;height:auto;line-height:24px;max-width:24px;width:100%” width=”24″></a>
</td>
<td align=”center” style=”border-collapse: collapse;”>
<a href=”*|FORWARD|*” style=”color:#171414;text-decoration:none;” target=”_blank”> <img alt=”link” border=”0″ src=”https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/color-link-48.png” style=”display:block;font-size:12px;height:auto;line-height:24px;max-width:24px;width:100%” width=”24″></a>
</td>
</tr>
</table>
<!– Social Media Icons End –>
<div style=”height:30px;line-height:30px;font-size:30px;”> </div>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-top: 2px solid #eeeeee;border-collapse: collapse;”></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!– Footer End–>
<!–[if mso]>
</td>
</tr>
</table>
<![endif]–>
<div style=”height:8px;line-height:8px;font-size:8px;”> </div>
<!– End Page –>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Follow us!