פיינע נייעס – פרייטאג תרומה, ג אדר תשע”ט

<table id=”templatePage” border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #FFFFFF;”>
<tr>
<td align=”center” style=”font-family: helvetica;border-collapse: collapse;”>
<!– Begin page –>
<div style=”height:8px;line-height:8px;font-size:8px;”> </div>
<!–[if mso]>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”600″>
<tr>
<td>
<![endif]–>
<!– Pre-header –>
<table id=”templatePreheader” border=”0″ cellpadding=”15″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #103561;” width=”100%”>
<tr>
<td align=”left” class=”preheaderContent” style=”border-collapse: collapse;”>
<div style=”color: #FFFFFF;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-style: normal;font-weight: normal;font-size: 12px;line-height: 100%;text-align: left;”><a href=”*|ARCHIVE|*” target=”_blank” style=”color: #FFFFFF;font-weight: normal;text-decoration: none;”>View online</a> | <a href=”*|FORWARD|*” target=”_blank” style=”color: #FFFFFF;font-weight: normal;text-decoration: none;”>Forward</a></div>
</td>
<td style=”padding: 15px;border-collapse: collapse;”>
<a href=”http://www.jpnewsny.com/” target=”_blank”> <img align=”right” alt=”JPUpdates Logo” border=”0″ height=”16″ src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/f77e71a5-eb70-4b7d-b373-02b288516957.png” style=”display:block” width=”90″></a>
</td>
</tr>
</table>
<!– Pre-header End –>
<!– Header –>
<table id=”templateHeader” border=”0″ cellpadding=”15″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #F2F3F5;” width=”100%”>
<tr>
<td style=”padding: 15px;border-collapse: collapse;”>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;” width=”100%”>
<tr>
<td align=”left” class=”headerContent” style=”border-collapse: collapse;”>
<div style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 12px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 150%;text-align: left;”><div style=”text-align: left;color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 12px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 150%;”><strong><span style=”font-size:16px”>פרייטאג תרומה – ג’ אדר תשע״ט<br>
February 8, 2019</span></strong></div>
</div>
</td>
<td style=”border-collapse: collapse;”> <img align=”right” alt=”JPUpdates Logo” border=”0″ height=”60″ src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/2e489848-1418-4e70-9781-4801598223b3.png” style=”display:block” width=”132″>
</td>
</tr>
</table>
<div style=”height:20px;line-height:20px;font-size:20px;”> </div>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-top: 1px solid #171414;border-collapse: collapse;”></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!– Header End –>
<!– Main Content –>
<table id=”templateBody” border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #fafafc;” width=”100%”>
<tr>
<td align=”center” style=”border-collapse: collapse;”>
<!– Full Width Image Module –>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Category Divider” mc:repeatindex=”0″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”> <img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/ff816dc6-1bff-4c60-98d2-b3eb70e72d38.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:75px;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Content Divider” mc:repeatindex=”1″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”> <img alt=”Content Divider” border=”0″ src=”https://gallery.mailchimp.com/53cba1b139099d708eb5d4bb0/images/3ea63934-5c03-4f41-a6ac-ca22f307ca53.png” style=”background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:20px;max-width:564px;width:100%” width=”564″>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”2″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/fc64c56f-7308-401a-af16-90c3907d2098.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Content Divider” mc:repeatindex=”3″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”> <img alt=”Content Divider” border=”0″ src=”https://gallery.mailchimp.com/53cba1b139099d708eb5d4bb0/images/3ea63934-5c03-4f41-a6ac-ca22f307ca53.png” style=”background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:20px;max-width:564px;width:100%” width=”564″>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Category Divider” mc:repeatindex=”4″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”> <img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/3bb117c8-d101-4fd4-b2cb-c9049ef44a98.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:75px;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”5″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/022e67d6-0747-4331-a7a3-7b06a8ed8488.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Boxed Text” mc:repeatindex=”6″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;” class=”bodyContent”>
<table class=”boxedbg” border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #FFFFFF;” width=”100%”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”>
<div><p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>גאראנטירטע באזיס איינקונפט פראבע צייגט אנטוישנדע רעזולטאטן</span>עעקאנאמיסטן איבער די וועלט קוקן שטארט ארויס אויף א פרעצדענטעלאזע פראגראם אין פינלאנד אונטער וועלכע די רעגירונג צאלט פאר מענטשן וואס זענען ארבעטסלאז א ״באזיס איינקונפט״ פון 560 יורא וואס איז גענוג אויף צו לעבן גאר באשיידן, ביז זיי טרעפן א פאסיגע דזשאב.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>עקאנאמיסטן וועלכע האבן אנטוויקלט דעם פראגראם גלויבן אז עווענטועל וועט דאס העלפן מענטשן טרעפן א דזשאב וועלכע זיי האבן אן אינטערעסע אדער טאלאנט אנשטאט אריינפאלן אין די ערשטע דזשאב וואס זיי טרעפן, און אזוי אויך זיך לערנען א פאך, און דאס וועט עווענטועל אויפלעבן דעם עקאנאמיע.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>דער פראבע-פראגראם האט זיך אנגעהויבן מיט צוויי יאר צוריק און וועט לויפן נאך צוויי יאר. די עקאנאמיסטן וועלכע האבן אן איבערזיכט אויפ׳ן פלאן האבן ארויסגעגעבן די צווישן-רעזולטאטן וועלכע צייגן אז טראץ וואס מען האט געגלייבט אז דאס וועט נידערן די ארבעטסלאזיגקייט, האט דאס אייגנטליך געהעכערט ארבעטסלאזיגקייט.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”> </p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>אייסיס פירער איבערגעלעבט אן פוטש און אטענטאט פארזוך</span></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>שפיאנאזש קוועלער האבן באריכטעט צו די פרעסע אז דער גייסטליכער און מיליטערישער פירער פון אייסיס אבו-באכר על-באגדאדי האט באוויזן צו איבערלעבן א ערנסטע לעבנס געפאר ווען גרופע דשיהאדיסטן האבן געפלאנט אים צו אומברענגען.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>לויט די באריכטן האבן די געציילטע לייבוועכטער וועלכע באהאלטן זיך אויס מיט אל-באגדאדי אין מזרח סיריע באוויזן אים צו ראטעווען און עס האט געברענגט צו א ערנסטע פייער אויסטויש אין וועלכע צוויי קעמפער זענען אומגעקומען.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>אייסיס האט אידענטיפיצירט דעם אנפירער פון די שפלינטער גרופע אלס אבו מאטע על-דשאזיירע און אנגעבאטן א הויכן פרייז פאר זיין קאפ. און אזוי אויך גלויבט מען אז דער אייסיס פירער איז ווארשיינליך אריבערגעשמוגלט געווארן צו א צווייטער ראיאן.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”7″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><a href=”https://drive.google.com/file/d/1_CiruByTf0rRx5f7AShYL1oXcdT9KfdT/view” target=”_blank”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/50aa4aef-d8ea-4216-b31f-1ff993bfd18d.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”></a>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Content Divider” mc:repeatindex=”8″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”> <img alt=”Content Divider” border=”0″ src=”https://gallery.mailchimp.com/53cba1b139099d708eb5d4bb0/images/3ea63934-5c03-4f41-a6ac-ca22f307ca53.png” style=”background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:20px;max-width:564px;width:100%” width=”564″>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Category Divider” mc:repeatindex=”9″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”> <img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/5b8678a6-6fae-4fe2-8469-1ac94b5b1055.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:75px;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”10″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/34d3bb32-1ac5-4828-ac19-9c27933ef670.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Boxed Text” mc:repeatindex=”11″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;” class=”bodyContent”>
<table class=”boxedbg” border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #FFFFFF;” width=”100%”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”>
<div><p class=”bodyContent” dir=”rtl” style=”text-align: justify;color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>לענגסט-דינענדע קאנגרעסמאן אין אמעריקאנער געשיכטע אוועק אין עלטער פון 92 יאר</span>דשאן דינגעל, דער דעמאקראטישער קאנגרעסמאן פון מישיגען, איז נעכטן אוועק אין עלטער פון 92 יאר אלט. דינגעל האט געמאכט היסטאריע מיט׳ן דינען די לענגסטע צייט אין קאנגרעס אין אמעריקאנער געשיכטע.</p>

<p class=”bodyContent” dir=”rtl” style=”text-align: justify;color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>ער איז צום ערשטן מאל ערוועלט געווארן אין 1955 צו איבערנעמען דעם זיץ פון זיין טאטן, האט געדינט פאר 59 יאר ביז׳ן פענסיאנירן אין 2015, און זיין זיץ איז ערפולט געווארן דורך זיין ווייב וועלכע איז ערוועלט געווארן אים צו איבערנעמען, און אזוי ארום איז דער זיץ געבליבן אין די פאמיליע פאר ארום א הונדערט יאר.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>דינגעל האט געדינט אונטער 11 אמעריקאנער פרעזידענטן, און האט זיך – דורכאויס זיין לאנגע קאריערע – ערווארבן א רעפוטאציע אלס איינע פון די מאכטפולע דעמאקראטישע קאנגרעסלייט און א שטיצער פון פראגרעסיווע און ליבעראלע פאליסיס.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>ער איז צווישן אנדערע געווען פון די שטארקע שטיצע פון ״סיוויל רייטס אקט״ טראץ וואס עס איז געווען שטארק אומפאפולער אין זיין דיסטריקט און האט אים כמעט געקאסט זיין קאריערע. און אויך געווען גאר אינסטרומענטאל אין העלפן פרעזידענט אבאמא אריבערפירן אבאמא קעיר אין קאנגרעס.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”> </p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>וויטעקער: איך האב מיך נישט געמישט אין די רוסלאנד אויספארשונג</span>דער אמטירנדער אטוירני זשענעראל מעט וויטעקער איז היינט ערשינען פארנט פון א פאנעל אינעם יורידישן קאמיטע אין קאנגרעס וואו ער איז געצימבלט געווארן דורך דעמאקראטן איבער מעגליכע קעגנזייטיגע אינטערעסן, און הויפטזעכליך איבער דעם רוסלאנד אויספארשונג.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>דעמאקראטן האבן אויפגעברענגט זייער פארדאכט אז ער זוכט צו ענדיגן דעם אויספארשונג, אבער ער האט פארזיכער אז ער מישט זיך נישט און לאזט עס אנגיין, און אזוי אויך געזאגט אז ער האט נישט דיסקוטירט דעם אויספארשונג מיט׳ן פרעזידענט אדער מיט סיי וועמען אינעם ווייסן הויז.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>דעמאקראטן האבן אים אויך געצימבלט איבער פריוואטע אנלעגנהייטן, און איבער זיין פארגאנגנהייט אין א פירמע וועלכע האט – לויט באשולדיגונגען – באשווינדלט אינוועסטירער. רעפובליקאנער אינעם קאמיטע האבן שארף פראטעסטירט די צוגאנג פון די דעמאקראטן און זיי באשולדיגט אין שאפן א צירקוס מיט׳ן ציל צו פארשעמען באאמטע אינעם טראמפ אדמיניסטראציע.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”> </p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>רעפובליקאנער באריכטן פארשריט אין געשפרעכן איבער גרעניץ זיכערהייט</span></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>וואשינגטאן האט נעכטן אויפגענומען מיט אפטימיזם די עפנטליכע באמערקונגען פונעם רעפובליקאנער סענאטאר ריטשארד שעלבי וועלכער איז טייל פון די אומפארטייאישע גרופע פון געזעצגעבער וועלכע פארהאנדלן יעצט איבער אן אפמאך צו האלטן אפן די רעגירונג און פארזיכערן פאנדינג פאר גרעניץ זיכערהייט.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>ער האט געזאגט אז די קאמיטע ארבעט אויף א פארשלאג פון די דעמאקראטן פאר א ברייטע פלאן וועלכע נעמט אריין טעכנאלאגיע, מער וועכטער, און אויך צוימען אויף גרויסע שטרעקעס פונעם גרעניץ. אבער נישט קיין וואנט אדער הויכע אייזענע שטאנגען וואס דער פרעזידענט האט פארלאנגט.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>דאס ווייסע הויז האט סיגנאליזירט אז דער פרעזידענט איז גרייט אויף א קאמפראמיס, און זוכט נישט צו צווינגען נאך א שאטדאון איבער דעם, אזוי אויך האט מען געהערט פון נענסי פעלאוסי אז די דעמאקראטישע פארטיי וועט איינגיין אויף א קאמפראמיס צו פארמיידן א שאטדאון.</p>

<div dir=”rtl” style=”text-align: justify;”><meta charset=”utf-8″></div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”12″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><a href=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/f4c92ce6-47d8-468e-8e4d-6bde51e987b8.gif” target=”_blank”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/02e5cd75-11a3-4017-94cb-ebdd7a200039.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”></a>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”15″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;” width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Ads” mc:repeatindex=”13″>
<tr>
<td align=”center” style=”padding: 15px;border-collapse: collapse;” width=”300″> <a href=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/files/4ee914d6-b95e-4c68-a463-a90df2c739f9/Asisa_Time_8.5×11.pdf” target=”_blank”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/e66775a5-c775-472f-b0ff-b7658520646c.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;display:block;height:auto;max-width:250px;width:100%”></a>
</td>
<td align=”center” style=”padding: 15px;border-collapse: collapse;” width=”300″> <a href=”http://www.mefoarjudaica.com/” target=”_blank”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/40167141-61bd-4c97-8756-0969bacc238e.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;display:block;height:auto;max-width:250px;width:100%”></a>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Content Divider” mc:repeatindex=”14″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”> <img alt=”Content Divider” border=”0″ src=”https://gallery.mailchimp.com/53cba1b139099d708eb5d4bb0/images/3ea63934-5c03-4f41-a6ac-ca22f307ca53.png” style=”background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:20px;max-width:564px;width:100%” width=”564″>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”15″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/b58950bd-f79f-471b-8748-d53e41455851.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”16″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/427f86db-e655-4225-b6db-84cbce8e5e64.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Boxed Text” mc:repeatindex=”17″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;” class=”bodyContent”>
<table class=”boxedbg” border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #FFFFFF;” width=”100%”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”>
<div><p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>שוידערליכע מארד פון 19 יעריגע מיידל טרייסלט אויף כלל ישראל</span>אידן אין ארץ ישראל און איבער די וועלט זענען צוטרייסלט פונעם שוידערליכן אינצידענט אין וועלכע די קערפער פון א 19 יעריג מיידל איז געפונען געווארן אין א וואלד נעבן ירושלים, די קערפער איז געפונען געווארן מיט סימנים אז זי איז ל״ע אריבער פייניגונגען דורך די רוצחים, און פאליציי פארשט אויב עס האנדלט זיך פון א טעראר אטאקע. דאס מיידל איז אידענטיפיצירט געווארן אלס אורי-ה אונסבעכער פונעם רעליגיעזן שטעטל תקוע נישט ווייט פון ירושלים, איר פאטער איז א רב אין די ארטיגע קהלה און זי האט געדינט אלס א טעראפיסט פאר קינדער, איר לוויה איז ארויסגעגאנען הארט פאר שבת מיט הארצרייסנדע בכיות.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”> </p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>פראנצויזישע באן פירמע וועט דאפלן קאמפענסאציע געלטער</span>די פראנצויזשע באן פירמע האט געמאלדן אז זי וועט דאפלן די קאמפענסאציע באצאלונגען פאר צענדליגע מלחמה איבערלעבער וועלכע זענען דעפארטירט געווארן מיט זייערע באנען צו די קאנטעטראציע לאגערן. די געלטער ווערן פארטיילט יערליך פאר 49 איבערלעבער און זייערע פאמיליעס און ווערט פארטיילט דורך די אמעריקאנער סטעיט דעפארטמענט וועלכע האט באקומען פון די פראנצויזישע פירמע 60 מיליאן דאלער פאר דעם פראגראם.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”18″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><a href=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/6edbe736-50be-4909-b0fd-574de362df79.jpg” target=”_blank”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/6edbe736-50be-4909-b0fd-574de362df79.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”></a>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”15″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;” width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Ads” mc:repeatindex=”19″>
<tr>
<td align=”center” style=”padding: 15px;border-collapse: collapse;” width=”300″> <a href=”http://kosherluckytours.com/” target=”_blank”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/0b7ec3ef-f7cc-43d3-835a-67134132b3a5.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;display:block;height:auto;max-width:250px;width:100%”></a>
</td>
<td align=”center” style=”padding: 15px;border-collapse: collapse;” width=”300″> <img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/6aded841-d846-40da-9102-63abddc8d3ec.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;display:block;height:auto;max-width:250px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Content Divider” mc:repeatindex=”20″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”> <img alt=”Content Divider” border=”0″ src=”https://gallery.mailchimp.com/53cba1b139099d708eb5d4bb0/images/3ea63934-5c03-4f41-a6ac-ca22f307ca53.png” style=”background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:20px;max-width:564px;width:100%” width=”564″>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Category Divider” mc:repeatindex=”21″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”> <img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/eae8fad2-c284-4447-b32f-6c66db99bef4.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#f2f3f5;display:block;font-size:20px;height:auto;line-height:75px;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”22″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/6e5c2cc1-f720-413d-996e-563f7c5128d5.jpg” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Boxed Text” mc:repeatindex=”23″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;” class=”bodyContent”>
<table class=”boxedbg” border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #FFFFFF;” width=”100%”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”>
<div><p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>טראמפ מוטיגט ניו יארקער צו זיך ״אריבעציען צו אנדערע סטעיטס״</span>אין אן אינטערוויו מיט די ״באפעלאו ניוז״ האט פרעזידענט טראמפ זיך באצויגן צו די עקאנאמישע שוועריגקייטן פון איינוואוינער אין אפסטעיט ניו יארק. דער פרעזידענט האט ארויסגעהויבן די פאקט אז טראץ וואס ער האט פארלוירן ניו יארק האט ער אבער געווינען א גרויסע טייל קאונטיס אינעם אפסטעיט געגענט, און אונטערגעשטרעכן אז די איינוואוינער דארט זענען מער קאנסערוואטיוו אבער אין אלבאני רעכנט מען זיך נישט מיט זיי וויבאלד די מערהייט ניו יארקער וואוינען אין דאונסטעיט וואס רעכנט אריין ניו יארק סיטי, לאנג איילענד און די האדסאן וועלי.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>דער פרעזידענט האט געזאגט אז ער רעקאמענדירט רעפובליקאנער אין ניו יארק זיך צו אוועקציען פון ניו יארק, די באמערקונגען פונעם פרעזידענט זענען באגריסט געווארן דורך רעפובליקאנער פארשטייער אין אלבאני, דער געוועזענער רעפובליקאנער קאנדידאט פאר גאווערנער קארל פאלאדינא האט געזאגט ״ניו יארק איז געווארן א צווייטע קאליפארניע, רעפובליקאנער האבן נישט קיין צוקונפט דא״.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>גאווערנער קאומא האט זיך באצויגן צום פרעזידענט׳ס ווערטער און אגעוויזן אז ארבייטסלאזיגקייט אין אפסטעיט ניו יארק האלט אין איין פאלן, און אז די עיקר שוועריגקייט פון פילע ניו יארקער איז די פאקט אז די רעפובליקאנער שטייער שניטן האבן געהעכערט שטייערן פאר ניו יארקער אין אפסטעיט.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”> </p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><span class=”h1″ style=”color: #ad1150;display: block;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 24px;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 100%;letter-spacing: 1px;margin-bottom: 10px;text-align: center;”>עמעזאן קלערט פון אויפגעבן אירע פלענער אין ניו יארק צוליב לאקאלע קעגנערשאפט</span></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>דער ״וואשינגטאן פאוסט״ – וועלכע געהערט פאר די זעלבע אייגענטומער ווי עמעזאן – האט נעכטן באריכטעט אז עמעזאן האט אנגעהויבן ערנסט באטראכטן אלטערנאטיווע פלענער פאר אירע פרישע הויפטקווארטירן וואס זי האט געפלאנט צו בויען אין קווינס, וויבאלד דאס רופט ארויס קעגערנשאפט פון לאקאלע איינוואוינער וועלכע זענען נישט צופרידן פונעם אפמאך וואס זיי האבן געשלאסן מיט די שטאט טאטעס.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”>עמעזאן האט געזאגט פאר די פאוסט אז זי האט נאכנישט געקויפט אדער געדונגען קיין פאקטישע שטחים אין לאנג איילענד סיטי און האט נאכנישט אינוועסטירט אינעם פלאן, דעריבער איז איר גרינג צו אנולרין דעם אפמאך און גיין זוכן א מער גאסטפריינטליכע לאקאל. איינוואוינער אין קווינס זאגן אז עמעזאן וועט פאקטיש בלויז העכערן די ריעל עסטעיט קאסטן, און רוב פון די ארבעטער וועלן נישט זיין קיין לאקאלע איינוואוינער.</p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>

<p dir=”rtl” style=”color: #202020;font-family: ‘Roboto’, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 150%;text-align: justify;margin: 10px 0;”><meta charset=”utf-8″></p>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Full Width Image” mc:repeatindex=”24″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-collapse: collapse;”><img src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/c732fd8d-1664-410e-81af-ee1e6de839b6.gif” alt=”” border=”0″ style=”margin: 0; padding: 0;background-color:#cdedf3;display:block;font-size:40px;height:auto;max-width:600px;width:100%”>
</td>
</tr>
</table><table border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ width=”100%” mc:repeatable=”repeat_1″ mc:variant=”Boxed Text” mc:repeatindex=”25″ style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;” class=”bodyContent”>
<table class=”boxedbg” border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #FFFFFF;” width=”100%”>
<tr>
<td style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”>
<div><div dir=”rtl” style=”text-align: left;”><span><strong>        </strong></span></div>

<div dir=”rtl”><strong>_</strong><span><strong><u>CADPLAN</u>                                                                                                <br>
architectural drafting and design service Call 929-276-5460</strong></span><br>
<strong>_______________________________________________</strong>______<br>
<br>
<img data-file-id=”1231929″ height=”29″ src=”https://gallery.mailchimp.com/50fe7e4d5845b843beeba10f0/images/a98393b0-ab7f-4aaa-b5b2-861d944b1102.jpg” style=”border: 0px ; width: 100px; height: 29px; margin: 0px;” width=”100″><br>
New LLC, LLC Publishing, Corporations, Nonprofits, Other Business filings, 1 Hour Service, Low Pricing, Call Now 845-579-5939 Email <a href=”mailto:admin@corpexinc.com” target=”_blank” style=”color: #25b1f1;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>admin@corpexinc.com</a><br>
_____________________________________________________<br>
<strong>The Catskill Guys<br>
<em>Serving you in the Catskills</em></strong><br>
– Snow plowing  –  Monitor your temperature – Wait for deliveries  <br>
– Open your doors – Check your job site – Messenger from city<br>
– Pay your tax right before the deadline – Handyman work <br>
– Arrange food for you for Shabbos – And much more!….<br>
טעקסט /רופט אשר יונה שטיינמעץ <br>
845-445-7473 <a href=”mailto:catskillguys@gmail.com” target=”_blank” style=”color: #25b1f1;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>catskillguys@gmail.com</a><br>
<strong><em>Just give us a call and you can consider it done!</em></strong><br>
____________________________________________________<br>
<br>
מיר ערלעדיגן קרעדיט קארדס און ביזנעס לאונס פון 25,000 $  ביז א מיליאן דאלאר<br>
פאר %0 פראצענט אינטרעסט פון 12 ביז 21 חדשים / ווי אויך העלפן מיר בויען קרעדיט אין קרעדיט ריפעיר<br>
<u><strong>רופט 718-619-8684 צופרידענהייט גאראנטירט</strong></u><br>
______________________________________________________<br>
<br>
Boro Park Health Benefits company<br>
Seeks Responsible, Full time<br>
Bookkeeper & Office Assistant<br>
Email Resume to <a href=”mailto:Shmuel@unitedhealthadmin.com” target=”_blank” style=”color: #25b1f1;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>Shmuel@unitedhealthadmin.com</a><br>
_____________________________________________________</div>

<div dir=”ltr” style=”text-align: right;”><br>
<strong>FREE, through insurance</strong>. Compact electric breast pumps.<br>
LCD screen, battery operated,  as well as plug in option.<br>
Very quiet and discreet for utmost privacy. <br>
We call your DR for a prescription.  Ships free.<br>
One call does it all. 718-831-7634.<br>
Or text/email <a href=”mailto:compactpumps@gmail.com” target=”_blank” style=”color: #25b1f1;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>compactpumps@gmail.com</a><br>
_____________________________________________________<br>
<br>
<u><font color=”#000000″><strong>Tech </strong><font face=”verdana, sans-serif”><strong>support</strong></font><strong> for your office, </strong></font></u><br>
<font color=”#000000″>IT guy is available to do all of your tech support needs.</font><br>
<font color=”#000000″><font face=”verdana, sans-serif”>Including: </font></font>Buying <font color=”#000000″><font face=”verdana, sans-serif”>and </font></font>setting up new computers/other devices,<br>
software, networking, troubleshooting, and guidance.<br>
call or text 917-676-1860 or email <a href=”mailto:backdeskny@gmail.com” target=”_blank” style=”color: #25b1f1;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>backdeskny@gmail.com</a></div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!– Full Width Image Module End –>
<!– Article Boxed text Module –>

<!– Article Boxed text Module End –>
<!– Article text Module –>

<!– Article Boxed text Module End –>
<!– Simple Divider –>

<!– Simple Divider End –>
<!– Category Divider –>

<!– Category Divider –>
<!– Ad-box –>

<!– Ad-box –>
<!– Spacer –>
<!– <div style=”height:20px;line-height:20px;font-size:20px;”> </div>–>
</td>
</tr>
</table>
<!– Main Content End–>
<!– Footer –>
<table id=”templateFooter” border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #F2F3F5;” width=”100%”>
<tr>
<td align=”center” style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;”>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-top: 2px solid #eeeeee;border-collapse: collapse;”></td>
</tr>
</table>
<div style=”height:20px;line-height:20px;font-size:20px;”> </div>
<!– Footer Text –>
<table class=”footerBox” border=”0″ cellpadding=”18″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 600px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;background-color: #FFFFFF;” width=”100%”>
<tr>
<td align=”center” style=”padding: 18px;border-collapse: collapse;” class=”footerContent”>
<div style=”color: #656565;font-family: helvetica;font-size: 14px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 200%;text-align: center;”><strong>JP News</strong><br>
1471 55 St. Brooklyn NY 11219
<div style=”text-align: center;color: #656565;font-family: helvetica;font-size: 14px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 200%;”>info@jpnewsny.com<br>
<span style=”color:#FFFFFF”>Want to changehow you receive these emails?</span></div>

<div style=”text-align: center;color: #656565;font-family: helvetica;font-size: 14px;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 200%;”><a href=”*|UPDATE_PROFILE|*” target=”_blank” style=”color: #202020;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>update your preferences</a> <span style=”color:#FFFFFF”>or</span> <a href=”*|UNSUB|*” target=”_blank” style=”color: #202020;font-weight: normal;text-decoration: underline;”>unsubscribe from this list</a></div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<!– Footer Text End –>
<div style=”height:30px;line-height:30px;font-size:30px;”> </div>
<!– Social Media Icons –>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ style=”max-width: 149px;border-spacing: 0;border-collapse: collapse;” width=”100%”>
<tr>
<td align=”center” style=”border-collapse: collapse;”>
<a href=”https://twitter.com/jpnews_ny” style=”color:#171414;text-decoration:none;” target=”_blank”> <img alt=”Twitter” border=”0″ src=”https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/color-twitter-48.png” style=”display:block;font-size:12px;height:auto;line-height:24px;max-width:24px;width:100%” width=”24″></a>
</td>
<td align=”center” style=”border-collapse: collapse;”>
<a href=”https://www.facebook.com/jewishpolitical” style=”color:#171414;text-decoration:none;” target=”_blank”> <img alt=”Facebook” border=”0″ src=”https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/color-facebook-48.png” style=”display:block;font-size:12px;height:auto;line-height:24px;max-width:24px;width:100%” width=”24″></a>
</td>
<td align=”center” style=”border-collapse: collapse;”>
<a href=”*|FORWARD|*” style=”color:#171414;text-decoration:none;” target=”_blank”> <img alt=”link” border=”0″ src=”https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/color-link-48.png” style=”display:block;font-size:12px;height:auto;line-height:24px;max-width:24px;width:100%” width=”24″></a>
</td>
</tr>
</table>
<!– Social Media Icons End –>
<div style=”height:30px;line-height:30px;font-size:30px;”> </div>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”100%” style=”border-spacing: 0;border-collapse: collapse;”>
<tr>
<td style=”border-top: 2px solid #eeeeee;border-collapse: collapse;”></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!– Footer End–>
<!–[if mso]>
</td>
</tr>
</table>
<![endif]–>
<div style=”height:8px;line-height:8px;font-size:8px;”> </div>
<!– End Page –>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Follow us!